Димитър Георгиев Тодоров - синдик на „Екипаж“ ЕООД, (в несъстоятелност), ЕИК: 160117137, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Княз Александър Първи“ № 35, ет. 2, в производство по несъстоятелност по т.д. № 376/2015 г. на ХII-ти състав на Окръжен съд Пловдив, Т.О., на основание на чл. 718, ал. 1 от Търговския закон ОБЯВЯВА на интересуващите се, че на 16.12.2021 г. в 15 часа, в канцеларията на синдика, на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 3, ет. 1, офис 3, ще се проведат преки преговори за продажба на следното имущество на длъжника:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.174.118 /двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка сто седемдесет и четири точка сто и осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № 18-6637/15.05.2014 г. на началник на СГКК-Смолян, с административен адрес: местност Подлаг, с площ от 7453 /седем хиляди четиристотин петдесет и три/ кв.м., с трайно предназначение на територията: „УРБАНИЗИРАНА“ и начин на трайно ползване: „ЗА ДРУГ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОНЕН ОБЕКТ” за който със Заповед №244/2б.05.2008 г., на кмета на община Девин е отреден УПИ I /първи/' - за конна база с вили за отдих в кв. 1 /първи/ по ПУП на м. „.Подлаг“, землище на гр. Девин.

Посоченият имот е подробно описан в оценителски доклад за определяне на пазарна стойност от м. септември 2020 г. който представлява приложение № 1 към настоящото обявление.

Оценката на пазарната стойност на поземления имот е 100 060 лв. Преките преговори за продажбата е одобрените кандидати ще започнат при начална цена, посочена в съответните първоначални предложения на кандидатите, но не по-ниска от 66 000 лв.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се извърши по реда на чл. 718, ал. 1 от Търговския закон - чрез пряко договаряне.

Оглед на имуществото може да бъде извършван по всяко време, като достъпът до него е свободен. В случай, че интересуващите се желаят огледът да бъде оъществен в присъствието на синдика, оглед може да бъде насрочен след предварителна уговорка със синдика.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички интересуващи се в канцеларията на синдика, находища се в гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 3 ет. 1, офис 3.

За участие в преките преговори кандидатите следва да представят на синдика следните документи:

- документ за самоличност;

- удостоверение за актуално състояние - за юридически лица;

- надлежно заверено пълномощно, в случай, че действат като пълномощници.

Предложенията следва да бъдат направени и да бъдат представени на синдика в писмен вид в или да бъдат направени устно в деня на проданта, в който случай, ще бъдат протоколирани от синдика.

Веднага след изчерпване на направените първоначални предложения, синдикът ще избере 3-те най-високи предложения и ще пристъпи към преки преговори със съответните кандидати.