Мястоканцеларията на синдика в гр. София 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4
СиндикРадослав Иванов Тонев
Дело9131/2012, Софийски градски съд
ДлъжникМРАМОР - БЕРКСТОН АД /н/
Ред на продажбатапродажба по реда на чл.718 от ТЗ
Начин на продажбатапродажба на имущество
ПриложенияPril_1.pdf

Радослав Иванов Тонев - постоянен синдик на "Мрамор Беркстон" АД, ЕИК: 821178989, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча Купел, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, в несъстоятелност по търговско дело № 9131/2012 г. по описа на Софийски Градски Съд, т.о., VI - 13 с-в, в изпълнение на Определение № 265252 от 12.11.2021 г. на съда по несъстоятелността, на основание чл. 717 а от ТЗ, ОБЯВЯВА на интересуващи те се, че до 11.30 ч. на 14.06.2022 г. в канцеларията на синдика в гр. София 1000, ул. „Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, ще се проведе продажба на пряко договаряне по чл. 718 от ТЗ на следното имущество, а именно:

Съвкупност от имущества от масата на несъстоятелността на „Мрамор Беркстон” АД /н./, които са предмет на обезпечение, подробно описана в Приложение № 1, неразделна част от настоящото обявление.

Началната продажна цена на посочената по-горе съвкупност, от която ще започне прякото договаряне е в размер на 60 % от сбора от пазарните стойности на отделните активи включени в съвкупността съгласно изготвената оценка, а именно в размер на 1 894 996, 80 лв. /един милион осемстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/.

Оглед на продаваното имущество може да бъде извършван след предварителна уговорка на телефон 02/ 981 0636 и 02/ 981 34 30, лице за контакт: Р. Тонев - синдик.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани лица в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4, тел. 02/981 06 36, всеки присъствен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. от разгласяването на проданта до провеждането й.

Задатъкът (залогът) - 10 % от началната цена на продаваното имущество, съгласно чл. 717в, ал. 2 от ТЗ за участие в проданта, се внася предварително по сметка на „МРАМОР БЕРКСТОН” АД - в несъстоятелност, ЕИК 821178989, открита в „ОББ” АД, гр. София, с IBAN: BG60UBBS88881800854369, BIC: UBBSBGSF.

Продажбата ще се проведе по реда на чл.718 ал.1 от ТЗ чрез пряко договаряне. Писмени предложения за участие в продажбата ще се приемат в канцеларията на синдика на адрес: гр.София, ул. “Лавеле” № 38, ет. 1, ап. 4.

Предложенията следва да са подписани и да съдържат име, съответно фирма, и индивидуализиращи данни на участника, предложена цена и условия за плащане, както и документи, доказващи внесения депозит, както и самоличността, дееспособността и представителната власт на участника. Предложения, несъобразени с условията за продажба, подадени за цена под минималната, или подадени след крайния срок, или от лица които нямат право да участват в процедурата съобразно чл. 717 г ТЗ, не се разглеждат. За купувач се избира кандидатът предложил най-висока цена, за което се съставя протокол. С избрания купувач се сключва предварителен договор, като внесеният депозит се преоформя като каларо/задатък/ по договора.

След изплащане на предложената от купувача цена в пълен размер в срок до 60 дни от избора на купувач и изпълнение на особените условия за осъществяване на сделка се сключва окончателен договор под формата на нотариален акт пред компетентния нотариус. В случай на необоснован отказ от страна на спечелилия кандидат за сключване на окончателен договор, както и при неплащане на остатъка от продажната цена в предложения и не по-дълъг от предвидения в чл. 718, ал.4 от ТЗ срок, депозитът се задържа за удовлетворяване на кредиторите.

Всички евентуално дължими разноски за държавни и съдебни такси; банкови комисиони, както и всички други суми, дължими за възлагане на имуществото, издаване на съответните съдебни актове и др. във връзка с проданта, са за сметка на купувача и се заплащат отделно.